Seyfettin Abiye Masaj…

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00353 515 73 20

Merhaba uzun y?llar ankarada yaln?z kald?m, üniversite y?llar?nda eryaman ?n yüksek binalar?nda çok güzel günlerim oldu, buda onlardan bitanesi. Çocuklu?umdan beri kad?n k?yafetleri giyerim, ablam?n ve anneminkilerle ba?layan bu heves yaln?z kald???m ankarada kendi k?yafetlerimi almama kadar gitti. Eryamanda yaln?z kal?yordum ve sürekli giyinip sex oyunlar? oynuyordum. Kr?? kom?umuz seyfettin abi ara s?ra bana gelirdi, playstation ve alkol partileri yapard?k,e?i kendi halinde bir kad?nd? bizimle tak?lmazd?. Ben giyinmedi?im zamanlarda normal bir erkektim, hiçbir farkl? dü?ünce akl?mdan geçmiyordu, taki 2-3 gün mastürbasyon yapmad???m bir haftasonunda seyfettin abiyle içmeye karar verdi?imiz güne kadar. Ak?am 8 gibi her?ey normaldi, bolca alkol al?p saat 23:00 sular?nda ben iyce azmaya ba?lam??t?m, alkolün etkisiyle seyfettin abide may??m?? yamuk yumuk gülmeye ba?lam??t?. Seyfettin abi ak saçl? 55 ya??nda kal?n bacakl?, 170 cm boylar?nda yapt??? i?ten dolay? iri vücutlu ve ak k?llar? olan bir adamd?, ben 178 boylar?nda ince yap?l?, beyaz tenli, vücut k?llar? al?nm?? 22 ya??nda bir gençtim. Kotla rahat edemedi?imi söyleyip aya?a kalkt?m, aya?a kalkarken seyfettin abinin bacak aras?ndan destek ald?m, herhangi bir tepki gelmemi?ti. ?çeri geçtim, iç çama??r?m? ç?kar?p streç ?ortumu giydim, oldukça k?sayd?. ilk bak??ta biraz ?a??rsada seyfettin abi pek tepki vermedi, yan?na oturdum, bi?eyler yapmak istiyordum fakat korkuyordum aç?kças?. ??ten geld?i için belinin a?r?d???n? söylemi?ti, sana masaj yapay?m iyi gelir oturucaz daha dedim, ilk ba?ta bo?ver desede ?srar edince tamam dedi. Koltu?a uzanmas?n? söyledim, ters ?ekilde uzand? 4-5 dakika bacak ve bel k?sm?n? ovdum, zor oldu?unu ve pantolonu ç?karmas?n? söyledi?imde k?zarm?? gözleri ?a?k?n ?a?k?n bakmaya ba?lad?, sonras?nda bana do?ru döndü ve kemerini çözdü, pantolonu dizlerindeyken ben ald?m ve çektim, komik görünüyordu. Dizlerimin üzerine çöktüm ve ovmaya ba?lad?m, kal?n caklar? oldukça seksiydi, 2-3 dakika sonra üst bacaklar?n?n aras?nda ellerimi gezdirmeye ba?lad?m, yeter saol deyip do?ruluyorduki yat daha bitmedi dedim, saol falan desede ?srar ettim ve tekrar yatt?, mutfaktan havlu getirip gözlerini örttüm, sen rahat?na bak diyerek devam ettim.Kald???m yerden devam ederken sikinde bir k?p?rdanma oldu, kalkmak istemesinin sebebi s?k?lmas? de?il ereksiyona geçmesiydi demekki.Biraz daha yukar? ç?kt?m, ta?aklar? mandalina kadar büyüktü, siki harekete geçmi?ti. 1-2 dakika sonra parmaklar?mla yava?ça sikine dokundum, tepki gelmeyince bokser donunun aras?ndan parmaklar?m? soktum, demir gibi olan sikini parmaklar?mla yava?ça ok?uyodum, biraz zaman geçti ve donunun aras?ndan sikini ç?kard?m, a?z?ma almak istiyordum fakat ayn? zamanda çok korkuyordum,sikinin ucundan gelen zevk sular? ile sikini ?slatt?m, rahatça kaymaya ba?l?yordu. Oldukça k?ll? bir siki vard?, uzun de?ildi ama oldukça kal?nd?. Ta?aklar?nda parma??m? gzdirdi?imde sik refleks vermeye ba?lad?, yukar? a?a?? inip inip kalk?yordu, vakti gelmi?ti. Bir elimle ta?aklar?n? tutup di?er elimle sikini h?zl?ca s?vazlamaya ba?lad?m, 30 saniye sonra kas?ld?, tshirt üne s?çramas?n diye elimle sikinin ba??n? tuttum, akt?kça ak?yordu, sikinin üst k?sm? dölleri ile dolmu?tu, elim s?cac?k dölleriyle kapl?yd?. son dölünü ç?karana kadar elimle s?kt?rd?m, sikinin ba?? k?pk?rm?z? olmu?tu, derin derin nefes al?yordu. Peçete ile heryerini temizleyip havluyu ald?m, gözleri kapal?yd?. San?r?m o geceyi rüya olarak hat?rlayacak, aya?a kalkt?, giyindi ve ho?çakal demeden evine geçti. Sonras?n? merak ediyordum…

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00353 515 73 20

Yorum yapın